04/2018:20208

2.2.8. VISKOZNOST

2.2.8. VISCOSITY

Dinamična viskoznost ali koeficient viskoznosti η je tangencialna sila na enoto površine, znana kot strižna napetost τ in izražena v pascal-ih, potrebna za premik plasti 1 kvadratnega metra tekočine vzporedno z drsno površino s hitrostjo (v) 1 meter na sekundo, glede na vzporedni sloj na razdalji (x) za 1 meter.

Razmerje dv/dx je gradient hitrosti, ki podaja strižno hitrost D, izraženo v recipročnih sekundah (s− 1), tako da je η = τ/D.

Enota dinamične viskoznosti je pascal sekunda (Pa·s). Najpogosteje uporabljena oblika je millipascal sekunda (mPa·s).

Kinematično viskoznost v, izraženo v kvadratnih metrih na sekundo, dobimo, tako da delimo dinamično viskoznost η z gostoto ρ tekočine, izmerjene pri isti temperaturi  in izražene v kilogramih na kubični meter (v = η/ρ). Kinematično viskoznost navadno izražamo v kvadratnih milimetrih na sekundo.

Za določitev viskoznosti newtonskih tekočin lahko uporabimo kapilarni viskozimeter, za določanje viskoznosti newtonskih in ne-newtonskih tekočin pa rotacijski viskozimeter. Lahko uporabimo tudi druge viskozimetre, pod pogojem, da sta točnost in natančnost vsaj tako zadovoljivi kot tisti, dobljeni z viskozimetri, opisanimi v sorodnih poglavjih.

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top