Prevod iz nemške farmakopeje (DAB)[1]

Standardiziran ekstrakt cveta konoplje

Eingestellter Cannabisextrakt

Cannabis extractum normatum

Definicija

Standardiziran ekstrakt iz celih ali zdrobljenih, posušenih cvetočih vršičkov poganjkov ženskih rastlin Cannabis sativa L.

Vsebnost:

  • 9-tetrahidrokanabinol (THC; C21H30O2; Mr 314,5): najmanj 1 odstotek in največ 25 odstotkov (m/m) za ekstrakt in 90 do 110 odstotkov deklarirane vsebnosti.
  • kanabidiol (CBD; C21H30O2; Mr 314,5): 90 do 110 odstotkov deklarirane vsebnosti.

Izdelava

Ekstrakt izdelujemo s primernim postopkom ekstrakcije, najbolje z  ekstrakcijo s CO2. Pridobljeni ekstrakt, če je potrebno, rafiniramo in prilagodimo določeni vsebnosti z uporabo inertnih pomožnih snovi, najbolje s srednjeverižnimi trigliceridi.

Kanabinoidne kisline se med izdelavo ekstrakta ali med sušenjem rastlinske snovi dekarboksilirajo.

Standardiziran ekstrakt cveta konoplje mora ustrezati tudi zahtevam splošne monografije Ph. Eur. Ekstrakti iz rastlinskih drog (0765).

Lastnosti

Videz: zelenkasta ali rumena do rjava tekočina.

Istovetnost

Preskus se izvede s tankoplastno kromatografijo (2.2.27).

Preskusna raztopina: 0,5 mg · ml-1 glavnih kanabinoidov THC ali CBD.  Maso ekstrakta prilagodimo  glede na navedene glavne kanabinoide. Ustrezni masi dodamo  primerno topilo (npr. metanol R) do 10,0 ml. Raztopino nato filtriramo skozi membranski filter z nazivno velikostjo por 0,45 µm. Ta raztopina služi kot preskusna raztopina.

Referenčna raztopina: 5 mg kanabidiola RN in 5 mg ∆9-tetrahidrokanabinola RN raztopimo v 10,0 ml metanola R.

Stacionarna faza: TLC plošča z oktadecilsililsilikagelom F254 R (2 do 10 µm)

Nanos: 5 µ; v obliki 8 mm traku.

Mobilna faza: Zmes 15 volumskih enot 99-odstotne ocetne kisline R, 15 volumskih enot vode R in 70 volumskih enot metanola R.

Dolžina: 6 cm

Detekcija in vrednotenje: Ploščo posušimo na zraku, nato jo orosimo z reagentom vanilin R in segrevamo približno 15 minut pri 100 do 105 °C. Vrednotenje opravimo pri dnevni svetlobi.

Rezultat: Zaporedje lis v kromatogramih referenčne in preskusne raztopine je razvidno iz spodnjega prikaza. V kromatogramu preskusne raztopine so v spodnji in zgornji tretjini lahko še šibke do zelo šibke vijolične lise. Lisa za kanabidiol je odvisna od vrste izdelka ali lahko manjka.

Preskusi čistote

Kanabinol: največ 2,5 odstotka.

Preskus se izvede s tekočinsko kromatografijo (2.2.29), kot je navedeno pri določanju vsebnosti z uporabo referenčne raztopine III.

Vsebnost  kanabinola (C21H26O2) v odstotkih izračunamo po naslednji enačbi:

Fu = površina pod vrhom kanabinola v kromatogramu preskusne raztopine.
er = masa kanabinola RN v miligramih.
Gr = vsebnost kanabinola v odstotkih.
Fr = površina pod vrhom kanabinola v kromatogramu referenčne raztopine III.
eu = masa ekstrakta v miligramih.
D = faktor razredčenja referenčne raztopine III.

Voda (2.5.12): največ 0,5 odstotka, določena v 0,200 g ekstrakta.

Ostanki topil: morajo ustrezati zahtevam poglavja 5.4 (Ph. Eur.).

Določanje vsebnosti

Določanje vsebnosti se izvede s tekočinsko kromatografijo (2.2.29).

Preskusna raztopina: 0,2 mg · ml-1 glavnih kanabinoidov THC ali CBD. 

Maso ekstrakta prilagodimo glede na navedene glavne kanabinoide. Ustrezno maso  raztopimo v 96-odstotnem etanolu R do 25,0 ml in filtriramo skozi membranski filter iz regenerirane celuloze z velikostjo por 0,20 µm. Pripravljena raztopina se uporablja kot preskusna raztopina.

Referenčna raztopina I: 5,0 mg Δ9-tetrahidrokanabinola RN raztopimo v metanolu R do 25,0 ml. Referenčna raztopina I ima koncentracijo 0,200 mg · ml-1.

Referenčna raztopina II: 5,0 mg kanabidiola RN raztopimo v metanolu R do 25,0 ml. Referenčna raztopina II ima koncentracijo 0,200 mg · ml-1.

Referenčna raztopina III: 5,0 mg kanabinola RN raztopimo v metanolu R do 25,0 ml (osnovna raztopina). Iz te raztopine z redčenjem z metanolom R pripravimo kalibrirno raztopino s koncentracijo 0,002 mg · ml-1.

Referenčna raztopina IV: 5,0 mg Δ8-tetrahidrokanabinola RN raztopimo v metanolu R do 25,0 ml. 1,0 ml raztopine pomešamo z 1,0 ml referenčne raztopine I in dodamo metanol R do 10,0 ml.

Kromatografski pogoji:

Predkolona

  • Dimenzije: dolžina 50 mm, premer 3,0 mm.
  • Stacionarna faza: oktadecilsililsilikagel za kromatografijo R (2,7 µm).

Kolona

  • Dimenzije: dolžina 0,15 m, premer 3,0 mm.
  • Stacionarna faza: oktadecilsililsilikagel za kromatografijo R (2,7 µm).
  • Temperatura kolone: 40 °C.

Elucija

Mobilna faza
– Mobilna faza A: vodna raztopina 85-odstotne fosforjeve kisline R (8,64 g · L-1).
– Mobilna faza B: acetonitril R.

Pretok: 1,0 ml min-1.

Čas [min]Mobilna faza A
(% V/V)
Mobilna faza B
(% V/V)
Opombe
0 – 1636 → 1864 → 82linearni gradient
16 – 1718 → 3682 → 64linearni gradient
17 – 203664čas uravnoteženja

Detekcija: S spektrometrom pri valovni dolžini 225 nm.

Sistem napajanja: injekcijska vzorčna zanka
Volumen injiciranja: 10 µl; preskusna raztopina, referenčna raztopina.
Čas kromatografiranja: 20 min.
Relativni retencijski čas (glede na Δ9-tetrahidrokanabinol, tR približno 8,7 min.)

– Δ8-tetrahidrokanabinol: približno 1,04
– kanabidiol: približno 0,58
– kanabinol: približno 0,83

Preskus ustreznosti kromatografskega sistema

Ločljivost (2.2.46): najmanj 1,5 med vrhovoma Δ9-tetrahidrokanabinola in Δ8-tetrahidrokanabinola v kromatogramu referenčne raztopine IV.

Ponovljivost injiciranja: referenčni raztopini I in II injiciramo 6-krat in izmerimo površine pod vrhovoma, ki ustrezajo Δ9-tetrahidrokanabinolu in kanabidiolu. Preskus se lahko vrednoti le, če je relativno standardno odstopanje posameznih vrednosti od srednje vrednosti največ 3,0 odstotke.

Izračun

A. Vsebnost Δ9-tetrahidrokanabinola (C21H30O2) v odstotkih izračunamo po naslednji enačbi:

Fu-a = površina pod vrhom Δ9-tetrahidrokanabinola v kromatogramu preskusne raztopine.
er-a = masa Δ9-tetrahidrokanabinola v miligramih.
Gr-a = vsebnost Δ9-tetrahidrokanbinola v referenčni raztopini I v odstotkih.
Fr-a = površina pod vrhom Δ9-tetrahidrokanabinola v kromatogramu referenčne raztopine I.
eu = masa ekstrakta v miligramih.

B. Vsebnost kanabidiola (C21H30O2) v odstotkih izračunamo po naslednji enačbi:

Fu-b = površina pod vrhom kanabidiola v kromatogramu preskusne raztopine.
er-b = masa kanabidiola RN v miligramih.
Gr-b = vsebnost kanabidiola v referenčni raztopini II v odstotkih.
Fr-b = površina pod vrhom kanabidiola v kromatogramu referenčne raztopine II.
eu = masa ekstrakta v miligramih.

Shranjevanje

Tesno zaprto, zaščiteno pred svetlobo, pri temperaturi manj kot 25 °C, najbolje pri 2 °C do 8 °C.

Označevanje

Izračunana vsebnost ∆9-tetrahidrokanabinola in kanabidiola v odstotkih (m/m) mora biti navedena na vsebniku.

Če je potrebno, se navede vsebnost etanola v topilu.

QR:  <?php the_title(); ?>

  1. Deutsches Arzneibuch 2020[]
Scroll to Top