POIMENOVANJE KATIONOV

Priporočila IUPAC glede slovenskega poimenovanja kationov so leta 2003 izšla v publikaciji Klasifikacija ATC 2003 in so bila sledeča:

  • katione, ki nastanejo z adicijo protona na osnovno strukturo iz vrste dušika, halkogena in halogenov s standardnim valenčnim številom (pravilo R-5.8.2.) poimenujemo tako, da dodamo pripono -onium h korenu elementa (npr. amonium (NH4+), sulfonium (SH3+ ipd.);
  • katione, ki nastanejo z dodatkom enega ali več protonov na nevtralno osnovno strukturo, opišemo tako, da dodamo pripono -ium, -diium (npr. benzenium).

V času veljavnosti in uporabe tega pravila so se pojavile težave glede izgovarjanja in sklanjanja tako poimenovanih spojin. Delovna skupina za pripravo Formulariuma Slovenicuma in JAZMP sta se zato odločili, da katione poimenujemo tako, kot smo jih poimenovali do leta 2003, in sicer:

  • katione, ki nastanejo z adicijo protona na osnovno strukturo iz vrste dušika, halkogena in halogenov s standardnim valenčnim številom (pravilo R-5.8.2.) poimenujemo tako, da dodamo pripono -ij h korenu elementa (npr. amonij (NH4+), sulfonij (SH3+ ipd.);
  • katione, ki nastanejo z dodatkom enega ali več protonov na nevtralno osnovno strukturo, opišemo tako, da dodamo pripono -ij, -diij (npr. benzenij).

V farmaciji je precej učinkovin, pri katerih je kationska oblika spojine pogoj za učinkovitost. Najbolj zastopane so spojine s kvaterno amonijevo skupino, na primer sintezni antiholinergiki (A03AB), spojine z antiseptičnimi lastnostmi (D08AJ) in mišični relaksanti (M03AC). V preglednici 1 navajamo nekatere primere spremenjenega slovenskega poimenovanja.

Preglednica 1: Primeri slovenskega poimenovanja kationov

Oznaka ATCAngleško poimenovanjeVeljavno slovensko poimenovanjeNeveljavno slovensko poimenovanje
A03AB13bevoniumbevonijbevonium
D08AJ03cetylpyridiniumcetilpiridinijcetilpiridinium
M03AC03vecuroniumvekuronijvekuronium
P02CX01pyrviniumpirvinijpirvinium

Pri skupini antiaritmikov z oznako ATC C01BA pri prevajanju v celoti sledimo angleškemu nazivu, čeprav so nekateri antiaritmiki kvaterne spojine. V preglednici 2 navajamo nekatere primere slovenskega poimenovanja.

Preglednica 2: Primeri slovenskega poimenovanja kationov

Oznaka ATCAngleško poimenovanjeVeljavno slovensko poimenovanjeNeveljavno slovensko poimenovanje
C01BA08prajmalineprajmalinprajmalium
C01BA05ajmalineajmalin
C01BA04sparteinespartein
C01BA12lorajminelorajmin

S spremembo poimenovanja kationov se spremeni tudi poimenovanje v klasifikaciji ATC. V preglednicah 3 in 4 navajamo spremembe v slovenskem poimenovanju oznak ATC, ki začne veljati s 1. januarjem 2024.

Preglednica 3: Spremembe slovenskega poimenovanja oznak ATC za zdravila za uporabo v humani medicini

ATC oznakaAngleško poimenovanjeVeljavno slovensko poimenovanjeNeveljavno slovensko poimenovanje
A03AB02glycopyrroniumglikopironijglikopironium
A03AB03oxyphenoniumoksifenonijoksifenonium
A03AB10hexocycliumheksociklijheksociklium
A03AB13bevoniumbevonijbevonium
A03AB21fenpiveriniumfenpiverinijfenpiverinium
A03AB53oxyphenonium, combinationsoksifenonij, kombinacijeoksifenonium, kombinacije
A03CA05glycopyrronium and psycholepticsglikopironij in psiholeptikiglikopironium in psiholeptiki
D08AH01dequaliniumdekalinijdekalinium
D08AJ01benzalkoniumbenzalkonijbenzalkonium
D08AJ02cetrimoniumcetrimonijcetrimonium
D08AJ03cetylpyridiniumcetilpiridinijcetilpiridinium
D09AA05benzododeciniumbenzododecinijbenzododecinium
D09AA07cetylpyridiniumcetilpiridinijcetilpiridinium
D09AA11benzalkoniumbenzalkonijbenzalkonium
D11AA01glycopyrroniumglikopironijglikopironium
G01AC05dequaliniumdekalinijdekalinium
G04BD01emeproniumemepronijemepronium
G04BD09trospiumtrospijtrospium
M03AA01alcuroniumalkuronijalkuronium
M03AB01suxamethoniumsuksametonijsuksametonium
M03AC01pancuroniumpankuronijpankuronium
M03AC03vecuroniumvekuronijvekuronium
M03AC04atracuriumatrakurijatrakurium
M03AC05hexafluroniumheksafluronijheksafluronium
M03AC11cisatracuriumcisatrakurijcisatrakurium
N02BG02rimazoliumrimazolijrimazolium
N05CX05emepronium, combinationsemepronij, kombinacijeemepronium, kombinacije
N07AA30ambenoniumambenonijambenonium
P02CX01pyrviniumpirvinijpirvinium
P02CX02bepheniumbefenijbefenium
R02AA02dequaliniumdekvalinijdekvalinium
R02AA06cetylpyridiniumcetilpiridinijcetilpiridinium
R02AA09benzethoniumbenzetonijbenzetonium
R02AA10myristyl-benzalkoniummiristil-benzalkonijmiristil-benzalkonium
R02AA16benzalkoniumbenzalkonijbenzalkonium
R02AA17cetrimoniumcetrimonijcetrimonium
S01EB04demecariumdemekarijdemekarium
V04CX07edrophoniumedrofonijedrofonium

Preglednica 4: Spremembe slovenskega poimenovanja oznak ATC za zdravila za uporabo v veterinarski medicini

ATC oznakaAngleško poimenovanjeVeljavno slovensko poimenovanjeNeveljavno slovensko poimenovanje
QA03AB02glycopyrroniumglikopironijglikopironium
QA03AB03oxyphenoniumoksifenonijoksifenonium
QA03AB10hexocycliumheksociklijheksociklium
QA03AB13bevoniumbevonijbevonium
QA03AB21fenpiveriniumfenpiverinijfenpiverinium
QA03AB53oxyphenonium, combinationsoksifenonij, kombinacijeoksifenonium, kombinacije
QA03CA05glycopyrronium and psycholepticsglikopironij in psiholeptikiglikopironium in psiholeptiki
QC01EB22meldoniummeldonijmeldonium
QD08AH01dequaliniumdekalinijdekalinium
QD08AJ01benzalkoniumbenzalkonijbenzalkonium
QD08AJ02cetrimoniumcetrimonijcetrimonium
QD08AJ03cetylpyridiniumcetilpiridinijcetilpiridinium
QD09AA05benzododeciniumbenzododecinijbenzododecinium
QD09AA07cetylpyridiniumcetilpiridinijcetilpiridinium
QD09AA11benzalkoniumbenzalkonijbenzalkonium
QD11AA01glycopyrroniumglikopironijglikopironium
QG01AC05dequaliniumdekalinijdekalinium
QG04BD01emeproniumemepronijemepronium
QG04BD09trospiumtrospijtrospium
QM03AA01alcuroniumalkuronijalkuronium
QM03AB01suxamethoniumsuksametonijsuksametonium
QM03AC01pancuroniumpankuronijpankuronium
QM03AC03vecuroniumvekuronijvekuronium
QM03AC04atracuriumatrakurijatrakurium
QM03AC05hexafluroniumheksafluronijheksafluronium
QM03AC11cisatracuriumcisatrakurijcisatrakurium
QN02BG02rimazoliumrimazolijrimazolium
QN05CX05emepronium, combinationsemepronij, kombinacijeemepronium, kombinacije
QN07AA30ambenoniumambenonijambenonium
QR02AA02dequaliniumdekvalinijdekvalinium
QR02AA06cetylpyridiniumcetilpiridinijcetilpiridinium
QR02AA09benzethoniumbenzetonijbenzetonium
QR02AA10myristyl-benzalkoniummiristil-benzalkonijmiristil-benzalkonium
QR02AA16benzalkoniumbenzalkonijbenzalkonium
QR02AA17cetrimoniumcetrimonijcetrimonium
QS01EB04demecariumdemekarijdemekarium
QV04CX07edrophoniumedrofonijedrofonium

V Formulariumu Slovenicumu se s spremembo poimenovanja kationov spremeni poimenovanje v seznamu monografij učinkovin in pomožnih snovi. V preglednici 5 navajamo spremembo v slovenskem poimenovanju učinkovine, ki začne veljati s 1. oktobrom 2023.

Preglednica 5: Spremembe slovenskega poimenovanja v Formulariumu Slovenicumu

Št.  monografijeAngleško poimenovanjeSlovensko poimenovanjeLatinsko poimenovanje
2624Meldonium dihydratemeldonij dihidratMeldonium dihydricum

NAVODILO ZA IMETNIKE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

S spremembo slovenskega poimenovanja kationov se spremeni tudi njihovo navajanje v informacijah o zdravilu (povzetek glavnih značilnosti zdravila, navodilo za uporabo in besedilni/barvni osnutek ovojnine).

Imetnikom dovoljenja za promet z zdravilom samo zaradi spremembe slovenskega poimenovanja ni treba predložiti vloge za spremembo informacij o zdravilu, ampak popravek upoštevajo v okviru naslednjega regulativnega postopka, ki se nanaša na informacije o zdravilu.

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top