Vsebina FS 4.0 na spletu

FORMULARIUM SLOVENICUM 4.0 omogoča dostop do besedil četrte izdaje Formulariuma Slovenicuma FS 4.0, ki vsebuje izbrane vsebine 9. izdaje Evropske farmakopeje in njenih Suplementov 9.1 – 9.5 ter posebne nacionalne vsebine.

NOVA IZDAJA

V veselje nam je, da lahko najavimo novo spletno obliko ČETRTE IZDAJE FORMULARIUMA SLOVENICUMA (FS 4.0). Na voljo bo od 27. avgusta 2018.

CITIRANJE FS 4.0

Formularium Slovenicum 4.0. Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji, četrta izdaja 2018  [online]. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Ljubljana, 2018. Dostopno na: https://www.formularium.si [Datum dostopa: DD. MM. LLLL].

KOLOFON

Formularium Slovenicum
Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji
Četrta izdaja 2018
©2018, JAZMP, Ljubljana

Izdajatelj in založnik:
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

Urednica:
Tanja Tekavčič Glover

Cena:
103,70 EUR

Način dostopa:
URL: https://www.formularium.si

Vse avtorske pravice so pridržane. Kakršnokoli reproduciranje je prepovedano.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID=296186368
ISBN 978-961-6383-36-3 (pdf)

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top