Vsebina FS 5.2 na spletu

VSEBINA FS 5.2

FORMULARIUM SLOVENICUM 5.2 vsebuje izbrane vsebine 10. izdaje Evropske farmakopeje in njenih Suplementov 10.1 – 10.8 ter posebne nacionalne vsebine.

NOVA IZDAJA

Drugo dopolnilo k peti izdaji FORMULARIUMA SLOVENICUMA (FS 5.2) bo na voljo od 30. avgusta 2022.

CITIRANJE FS 5.2

Formularium Slovenicum 5.2. Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji, drugo dopolnilo k peti izdaji 2022  [online]. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Ljubljana, 2022. Dostopno na: https://www.formularium.si [Datum dostopa: DD. MM. LLLL].

KOLOFON

Formularium Slovenicum
Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji
Drugo dopolnilo k peti izdaji 2022
©2022, JAZMP, Ljubljana

Izdajatelj in založnik
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

Urednica
Tanja Tekavčič Glover

Cena
93,50 EUR

Način dostopa
URL: https://www.formularium.si

Računalniški datotečni format
html

Datum javne objave
30. avgust 2022

Vse avtorske pravice so pridržane. Kakršnokoli reproduciranje je prepovedano.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 117379075
ISBN 978-961-6383-40-0 (HTML)

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top