Zgodovina Formulariuma Slovenicuma

Prvo farmakopejo v svojem jeziku – Pharmacopoeia Jugoslavica tertia, Transliteratio Slovenica (Ph. Jug. III) smo Slovenci dobili leta 1972. Nedvomno je bil to za slovensko farmacevtsko stroko pomemben dogodek. Po svojem konceptu je bila Ph. Jug. III prilagojena tradiciji in takratnim, predvsem lekarniškim, potrebam pri nas.

Ko je Republika Slovenija leta 1993 pristopila h Konvenciji o izdelavi evropske farmakopeje ter Protokolu h Konvenciji o izdelavi evropske farmakopeje, se je s tem zavezala, da bo sprejela in uveljavila Evropsko farmakopejo. Zakon o zdravilih (ZZdr), ki je bil sprejet leta 1996, je tako določil, da morajo biti zdravila, ki so v prometu v Republiki Sloveniji, izdelana po metodah in zahtevah evropske farmakopeje in v skladu z nacionalnim dodatkom k evropski farmakopeji, s 1. januarjem 1997 pa je pri nas stopila v veljavo 3. izdaja Evropske farmakopeje – European Pharmacopoeia Third edition (Ph. Eur. 3rd Ed.).

Zaradi usklajevanja določil lastne zakonodaje na področju zdravil ter predpisov na ravni Evropske farmakopeje se je pokazala potreba po pripravi Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji. Komisija za pripravo nacionalnega dodatka, ki je bila imenovana pri takratnem Uradu RS za zdravila Ministrstva za zdravje, je tako pripravila in v juniju 1998 izdala prvi Formularium Slovenicum (FS). Izšel je v založbi Zavoda za farmacijo in za preizkušanje zdravil v Ljubljani. Pri svojem delu so člani Komisije, priznani strokovnjaki na različnih področjih farmacevtskih dejavnosti, svoje ustvarjalno delo razširili in podprli tudi s strokovnjaki z drugih sorodnih področij.

Prvi izdaji FS je sledilo šest dopolnil. Leta 2005 je izšla druga izdaja FS, ki ji je sledilo pet dopolnil, leta 2011 pa še tretja izdaja FS, ki sta ji do leta 2013 sledili še dve dopolnili, nato pa je bilo v letu 2014 delo Komisije za Evropsko farmakopejo in Formularium Slovenicum (ki je nastala z združitvijo Komisije za Evropsko farmakopejo in Komisije za pripravo nacionalnega dodatka, v nadaljevanju: Komisija) žal začasno prekinjeno.

K popularizaciji Formulariuma Slovenicuma v širšem slovenskem prostoru so nadalje prispevale njegove vsakoletne predstavitve. V program vsakoletnega posvetovanja so bile vedno vključene premišljeno izbrane aktualne strokovne teme, ki so jih pripravili priznani strokovnjaki farmacevtske in drugih sorodnih strok, predvsem medicine in veterinarske medicine, iz akademskih krogov, farmacevtske industrije in regulatornih organov.

Komisija je v skoraj dvajsetih letih strokovno zelo zahtevnega dela pri pripravi vsebinsko in jezikovno ustreznih prevodov besedil evropske farmakopeje sočasno gradila in oblikovala slovensko farmacevtsko izrazje in pri tem izoblikovala osnovo za izdelavo farmacevtskega terminološkega slovarja.

Farmacevtski terminološki slovar je skozi desetletje nastajal v tesnem sodelovanju s Sekcijo za terminološke slovarje na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Profesorica dr. Varja Cvetko Orešnik je junija 2006 ob 60-letnici ustanovitve Inštituta za slovenski jezik v časniku Delo zapisala: “Vsaka stroka ali znanost ustvarja poimenovalni sistem za svoje področje. V sodobnem globaliziranem svetu je strokovno izrazje pod zelo močnim vplivom zlasti angleškega jezika, zato je za ohranitev identitete slovenskega jezika nujno, da se strokovnemu izrazju namenja posebna in stalna skrb”. Slovenska farmacevtska stroka je svoj terminološki slovar dobila leta 2011, v letošnjem letu pa se zaključuje priprava dopolnjene in popravljene izdaje.

Slovenska farmacevtska terminologija, predvsem na področju farmacevtskih oblik, je nastajala tudi s kontinuirano pripravo Standardnih izrazov za farmacevtske oblike, načine aplikacije in vsebnike. Njihova uporaba je obvezna za predlagatelje v vlogah za pridobitev in vzdrževanje dovoljenja za promet z zdravilom, v navodilih za uporabo in na ovojnini zdravil. Standardne izraze (Standard Terms) so morale članice evropske farmakopeje v nacionalne jezike prevesti že daljnega leta 1996, ko so bili prvič objavljeni.

V letu 2018 je delo skupine strokovnjakov, ki sodeluje pri pripravi Formulariuma Slovenicuma, znova vzpostavljeno. Pripravljena je četrta izdaja Formulariuma Slovenicuma – FS 4.0, ki je brez dvoma potrebna za stroko in želena v širši strokovni javnosti, ki se ukvarja z zdravili v našem prostoru. Pravni pomen FS je opredeljen v  Zakonu o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14), ki v 28. členu določa, da morajo biti zdravila, ki so v prometu v Republiki Sloveniji, izdelana in kontrolirana v skladu z metodami in zahtevami Evropske farmakopeje in s Slovenskim nacionalnim dodatkom k Evropski farmakopeji (FS).

V globalnem svetu se srečujemo s čedalje večjo razslojenostjo ljudi, narodov, držav. Kljub temu so nekateri temeljni pogoji življenja univerzalni. Zaznavanje blaginje je na najbolj elementaren način povezano z zdravjem. Z izgubo zdravja tudi druge prvine blaginje, kot so varnost, zadostni materialni pogoji in dobri družbeni odnosi, ne omogočajo zadovoljstva, napredovanja in razvoja. Vsako leto znova nas veseli, da v farmacevtskem svetu strokovnjaki z različnih področij, različnih inštitucij in podjetij ter z različnimi izkušnjami sodelujemo tako dobro, da lahko prispevamo svoj delež v mozaiku varovanja zdravja. To je naše vodilo in poslanstvo.

V Ljubljani, maja 2018                                           zasl. prof. dr. Jelka Šmid Korbar                 

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top